Lejevilkår

Lejevilkår

 1. Lejekontrakten SKAL medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet.
 2. Det udlejede motorkøretøj må kun føres af lejeren eller eventuelle andre personer, som ved lejekontrakten har fået tilladelse dertil. 
 • Forsikring

Udlejer har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring samt kaskoforsikring på køretøjet.

Ansvarsforsikringsaftalen er udformet således, at lejere og eventuelt andre fører, er ansvarsforsikrede.    

Det er aftalt, at lejeren skal holde udlejeren skadesløs for ethvert beløb på indtil kr. 10.000,00, som udlejeren er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser i ansvarsforsikringspolice eller i kaskoforsikringspolice om at udlejeren bærer en del af risikoen for skader, som er omfattet af forsikringen.   

Det bemærkes, at der ikke er tegnet godsforsikring. Dette påhviler således lejeren.

 • Betaling/Lejeperiode

Al leje er forudbetalt inden bilen bliver afhentet,

Pris er:                    Dagsleje:                             kr. 1.000 med tillæg af moms inkl. 500 km

                                Månedsleje:                        kr. 14.500 med tillæg af moms inkl. 8.000 km

Hvis der er behov for flere km, koster det kr. 1,50 med tillæg af moms pr. km.

 • Levering

Bilen er rengjort ved levering og vi gennemgår bilen for evt. skader sammen med kunden. Der aflæses km via GPS.

 • Aflevering

Bilen skal være rengjort ved aflevering. Udlejer er berettigede til at opkræve kr. 600 med tillæg af moms og evt. diesel, hvis udlejer skal forestå tankning og rengøring.

 • Havari

Hvis der er brug for vejhjælp i forbindelse med uheld eller andre hændelser, rettes der henvendelse til DG Biler ApS på tlf. 20 96 08 30

 • Bilens anvendelse og pasning

Udlejning kan kun ske til personer, der lovligt kan føre det udlejede køretøj.

Lejeren må ikke anvende bilen til ulovlige transporter, herunder slæbning af andre køretøjer eller anden speciel benyttelser, der på nogen måde kan belaste bilen, ud over normal og sædvanlig brug. Bilen må heller ikke benyttes til befordring af dyr eller benyttes til befordring af effekter, der vil kunne beskadige bilen indvendigt eller udvendigt.

Såfremt det lejede køretøj skal anvendes til kørsel, der kræver særlig tilladelse eller uddannelse, skal dette oplyses og dokumenteres idet tilladelser og uddannelsesbeviser skal udleveres i kopi til opbevaring sammen med lejekontrakten.  

Køretøjet må ikke fremlejes.

Køretøjet må kun anvendes i Danmark.

Lejeren er ansvarlig for bilens pasning under lejeperioden. (Det vil sige at kontrol af vand, olie, luft i hjul mv., skal foretages dagligt)

I tilfælde af motorstop eller skade, skal dette omgående meldes til udlejer.  Udlejer må som den eneste foretage udbedring af evt. skader. Såfremt lejer benytter andet værksted, sker dette udelukkende for lejers regning og er udlejer uvedkommende.   

Såfremt udlejer foretager udbedring af skader på bilen, som er påført af lejeren, faktureres dette efter medgået tid og reservedele.

DG Biler ApS tillader at lejer påfører logo på lejebilerne. Lejeren står alene med udgifterne ved på-og afmontering samt eventuelle skader på bilens lakering/maling ved afmontering.

 • Ansvarsbegrænsning

Udlejeren kan ikke drages til ansvar for udgifter, som lejeren pådrager sig som følge af motorstop eller anden skade på køretøjet, eller i øvrigt hvor køretøjets anvendelse helt eller delvist reduceres.

Udlejer er ikke ansvarlig for noget tab af, eller skade på enhver genstand som lejeren eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i bilen, før eller under en udlejningsperiode i henhold til kontrakten, eller efter bilens tilbagelevering til udlejeren. 

Lejeren skal holde udlejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skade, ligesom lejeren skal varetage udlejerens interesse og godtgøre evt. omkostninger i denne forbindelse.

Glemte sager i bilen erstattes ikke.

 1. Trafikuheld

Lejeren er forpligtet til at udfylde en skadesanmeldelse, oplyse navn, adresse og reg. nr. på modparten, underrette politiet, hvis der er personskade samt omgående underrette DG Biler ApS på tlf. 2096 0830.

 1. Punktering og dækskade

Hvis lejeren punkterer eller på anden vis får dækskade, så står lejeren med den fulde dækning af alle omkostningerne.

Tro- og loveerklæring – Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel.

Jeg erklærer på tro og love, at jeg eller dem jeg måtte overlade køretøjet til, ikke vil køre i køretøjet på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet.

Ved min underskrift på denne tro- og loveerklæring accepterer jeg at være fuldt erstatningsansvarlig over for ejeren af dette køretøj, hvis jeg eller den jeg overlader køretøjet til, overtræder lov og vanvidskørsel.

Jeg anerkender ved min underskrift at være blevet orienteret om risikoen for at blive pålagt at betale en erstatningssum til ejer af det lånte/leasede/lejede køretøjs værdi i tilfælde af, at køretøjet konfiskeres af politiet, jf. lov om vanvidskørsel.

Der gøres opmærksom på, at det fulde erstatningskrav plus renter vil blive
inddrevet ved civilt søgsmål, hvis betaling ikke forfalder rettidigt. Der tages hertil forbehold for, at virksomheden kan opstille erstatningskrav for forhold relateret til
udlånet, herunder for fremtidig mistet lejeindtægt og fuld erstatning for den aftalte leje/leasingydelse i leje/leasingperioden.

Jeg erklærer på tro- og love, at jeg ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser, der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf samt at jeg har et gyldigt kørekort.

Jeg erklærer på tro og love, at jeg i tilfælde af konfiskation under min varetægt har betalingsevnen til at erstatte det konfiskerede køretøj enten kontant eller ved en løbende afdragsordning.

Lov om vanvidskørsel (L127)

Færdselsloven § 117 ff

Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:

 • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.
 • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.
 • Særlig hensynsløs kørsel.
 • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 % ved kørsel over 100 km i timen.
 • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.
 • Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Du gøres opmærksom på, at kap- og væddeløbskørsel er skærpet fra bøde til fængsel. Kap- og væddeløbskørsel vil som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af føreretten i minimum tre år efter færdselsloven.

Skærpelse af straffen til fængsel for de groveste hastighedsforseelser, dvs. hvor hastigheden er over 200 km i timen eller derover, eller mere end 100 % for hurtigt, hvis hastigheden er mere end 100 km i timen.

Overtrædelserne vil desuden som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af føreretten (kørekort) i minimum tre år.

Aftale er underlagt dansk ret, og enhver tvist der udspringer heraf, skal afgøres efter dansk ret og ved udlejers værneting (Retten i Svendborg).